Projekt sebestačného domu /ostrovnej prevádzky/

Ide o komplexný návrh rodinného domu s výpočtami ziskov a strát a s návrhom skladieb, technológií, výpočet návratnosti jednotlivých použitých prvkov a ich porovnanie s alternatívami, a vypracovanie projektov architektúry, kúrenia, elektroinštalácie, zdravotechniky, a požiarnej odolnosti stavby. Návrh parametrov kľúčových pre dosiahnutie funkčnosti ostrovnej prevádzky, ako návrh výkonu elektrární, veľkosti batérií, typov spotrebičov a iné.

Klientovi budú odovzdané - PSP s netypickými detalami, výpočtami energetiky a ekonomiky, a výpočtami funkčnosti.

Cena: 50 – 100€/m2 (dohoda) zastavanej plochy domu x počet podlaží € bez DPH

Ide o komplexný návrh rodinného domu s výpočtami ziskov a strát a s návrhom skladieb, technológií, výpočet návratnosti jednotlivých použitých prvkov a ich porovnanie s alternatívami, a vypracovanie projektov architektúry, kúrenia, elektroinštalácie, zdravotechniky, a požiarnej odolnosti stavby. Výpočet ekonomickej návratnosti stavby vzhľadom k spotrebe energií a úveru poskytnutého na výstavbu.

Stavebná dokumentácia bude zoptimalizovaná v nasledovných oblastiach:

 • odstránenie tepelných mostov
 • optimalizácia hrúbok tepelnej izolácie
 • návrh vhodného druhu základov
 • návrh veľkosti okien
 • návrh polohy okien a parametrov okien pre jednotlivé situácie alebo svetové strany s prihliadnutím na lokalitu umiestnenia stavby
 • návrh vhodného spôsobu izolácie strechy
 • návrh polohy komína
 • návrh dispozície
 • optimalizácia vykurovania a kombinácie rôznych druhov kúrenia pre dosiahnutie maximálneho efektu vykurovania pri najnižšej cene
 • optimalizácia chladenia stavby
 • návrh ohrevu TUV
 • prepojenie a zladenie jednotlivých technológií tak aby spolupracovali čo najdokonalejšie čí sa ich celková cena znižuje
 • a iné

Projektová dokumentácia obsahuje nasledujúce projekty:

- architektúra, situácia umiestnenia stavby, statika, teplotechnika, zdravotechnika, požiarna ochrana, elektroinštalácia s bleskozvodom a technické správny.

Projektová dokumentácia je vytlačená v 4 paré

Dodatková dokumentácia:

- netypické detaily,  výpočet energetiky a ekonomiky stavby /niečo ako teplotechnicka ale s návratnosťou rôznych druhov investícií/,

TOP