Pasívne domy

Slovné spojenie PASÍVNY DOM oficiálne prvý krát vzniklo v roku 1991. Išlo o metodiku PHPP, ktorú v Nemecku uviedol do praxe Prof. Feist. Vtedy však netušil čo tým spôsobí. Metodika je pomerne obsiahla a ani niektorí odborníci nedokážu jednoznačne odpovedať čo to pasívny dom naozaj je. Vo svete vznikli dva veľké tábory ľudí, ktorí na „pasívne domy“ nedajú dopustiť a druhí, ktorí tvrdia, že je to niečo nenormálne a zlé.

V našej spoločnosti sme k tejto otázke pristúpili profesionálne a snažíme sa byť objektívny. Naša objektivita sa prejavuje v tom, že slovné spojenie „pasívny dom“ dávame zámerne do uvodzoviek a pokiaľ možno ho nepoužívame bez nich.  Nie je to však spôsobené tým, že by sme skutočné pasívne domy nedokázali postaviť, to nie, postavili sme ich nakoniec niekoľko, ale je to spôsobené tým, že to či bude dom podľa metodiky PHPP nakoniec pasívny alebo nie nezáleží iba od nás, ale aj od budúcich majiteľov.

Viac pochopíme ak sa pozrieme na samotnú metodiku PHPP podrobnejšie.

Aby sme stavbu podľa metodika PHPP mohli nazvať pasívny dom, tak musí splniť tieto 4 základné podmienky:

1.) Merná potreba tepla /MPT/ musí byť menšia, alebo rovná ako 15kWh/m2.rok

Táto podmienka je však reálne dosiahnuteľná iba v prípade, že bude splnená aj druhá podmienka.

2.) Tesnosť stavby musí byť menšia, alebo rovná 0,6/h

Samozrejme ak stavba pri teste dosahuje 0,6/h tak je viac ako zrejmé, že po pár rokoch túto tesnosť stratí a tým aj parametre, ktoré od nej očakávame. Naše stavby sa snažíme dostávať do bezpečných tesností a to okolo 0,1 až 0,2/h a to z toho dôvodu aby si zachovali tesnosť najviac 0,6/h aj po desiatkách rokoch, čím naozaj splníme to čo sme klientom sľúbili.

3.) Merná potreba energie na chladenie musí byť menšia, alebo rovná 15kWh/m2.rok

V našej spoločnosti považujeme stavbu, ktorá vykazuje viac ako 0kWh/m2.rok za totálne zlyhanie projektu! Sme toho názoru, že pasívny dom sa musí postaviť tak aby v lete nebolo nutné ho nijako chladiť. Ten kto toto nedokáže nemôže byť považovaný za niekoho kto rozumie výstavbe pasívnych domov.

Nakoniec nám ostáva podmienka štvrtá, ktorá je nie iba v našich rukách, ale hlavne vo vašich rukáchj ako budúcich prevádzkovateľov stavby.

4.) Primárna energia (kúrenie + ohrev teplej vody + chladenie + svietenie + všetky spotrebiče) musí byť menšia, alebo najviac rovná 120kWh/m2.rok

Slovenská norma uvádza pri primárnej energii iba kúrenie, ohrev teplej vody a svietenie, kým Nemecká metodika PHPP všetky spotrebiče v stavbe. Ide o veľmi prísnu podmienku no nie nesplniteľnú. Našej spoločnosti sa podarilo niekoľko málo klientov presvedčiť a na argumentoch vysvetliť aké výhody v sebe spája splnenie tejto podmienky a výsledok je taký, že stavby sú naozaj pasívne domy podľa metodiky PHPP.

 

V tomto bode niekedy odborníci, alebo aj veci znalí ľudia namietajú, že Primárna energia sa dá vylepšiť napríklad fotovoltikou a pod., ktorej dodaná energia sa od strát odpočíta a bilancia sa vylepší. Áno, je to pravda, dajú s aveci robiť aj takýmto „vylepšovacím“ spôsobom. Ale tento prístup je z nášho pohľadu zúfalstvo tých, ktorí nedokážu veci urobiť dobré už zo samotnej podstaty. U nás v SEMARGL však fotovoltiku, aj iné technológie využívame ale to výlučne v ostrovných prevádzkach (sebestačnosť, samoty v horách a podobne), ale nie na VYLEPŠENIE bilancie, ale preto, že ide často krát o jediné možné riešenie ako ľuďom zabezpečiť základné životné potreby.

V tomto krátkom popise práce, ktorú robíme, môžete sami vidieť ako pristupujeme k jednotlivým činnostiam v našej spoločnosti. Nesnažíme sa veci prikrášľovať a radšej pomenujeme veci pravým menom ako neskôr hľadať výhovorky. Samozrejme nie vždy sa veci podaria tak aby si ľudia želali, ale snažíme sa byť vždy ďaleko na bzepečnej strane a ďaleko za hranicami, ktoré normy a metodiky prikazujú, lebo nie je dobré splniť úlohu „s odretými ušami“ ale správne je veci urobiť tak aby fungovali čo najdlhšie.

 

 

Projekt pasívneho domu

Ide o komplexný návrh rodinného domu s výpočtami ziskov a strát a s návrhom skladieb, technológií, výpočet návratnosti jednotlivých použitých prvkov a ich porovnanie s alternatívami, a vypracovanie projektov architektúry, kúrenia, elektroinštalácie, zdravotechniky, a požiarnej odolnosti stavby. Výpočet ekonomickej návratnosti stavby vzhľadom k spotrebe energií a úveru poskytnutého na výstavbu.

Stavebná dokumentácia bude zoptimalizovaná v nasledovných oblastiach:

 • odstránenie tepelných mostov
 • optimalizácia hrúbok tepelnej izolácie
 • návrh vhodného druhu základov
 • návrh veľkosti okien
 • návrh polohy okien a parametrov okien pre jednotlivé situácie alebo svetové strany s prihliadnutím na lokalitu umiestnenia stavby
 • návrh vhodného spôsobu izolácie strechy
 • návrh polohy komína
 • návrh dispozície
 • optimalizácia vykurovania a kombinácie rôznych druhov kúrenia pre dosiahnutie maximálneho efektu vykurovania pri najnižšej cene
 • optimalizácia chladenia stavby
 • návrh ohrevu TUV
 • prepojenie a zladenie jednotlivých technológií tak aby spolupracovali čo najdokonalejšie čí sa ich celková cena znižuje
 • a iné

Projektová dokumentácia obsahuje nasledujúce projekty:

- architektúra, situácia umiestnenia stavby, statika, teplotechnika, zdravotechnika, požiarna ochrana, elektroinštalácia s bleskozvodom a technické správny.

Projektová dokumentácia je vytlačená v 4 paré

Dodatková dokumentácia:

- netypické detaily,  výpočet energetiky a ekonomiky stavby /niečo ako teplotechnicka ale s návratnosťou rôznych druhov investícií/,

Cena: 50€/m2 zastavanej plochy domu x počet podlaží € bez DPH

TOP