Projekt NED /nízkoenergetického domu/

ide o štandardný návrh konštrukcie NED.

Projektová dokumentácia obsahuje nasledujúce projekty:

- architektúry, situáciu umiestnenia stavby, statiky, teplotechniky, zdravotechniky, požiarnej ochrany, elektroinštalácie s bleskozvodom a technické správny.

Projektová dokumentácia je vytlačená v 4 paré

Klientovi budú odovzdané - PSP s netypickými detalami, výpočtami energetiky a ekonomiky, a výpočtami funkčnosti.

Cena: od 600 do 900 € bez DPH

TOP